Givertjenesten – Nytt kontonummer

Viktig melding til alle venner av DNKK

Den nordisk-katolske Kirke er i ferd med å skifte bankforbindelse. Som medlem av KNIF (Kristen-Norges innkjøpsfellesskap) har vi fått en svært gunstig bankavtale som setter oss i stand til å redusere bankkostnadene våre vesentlig. Dessverre innebærer dette at givertjenesten får et nytt kontonummer. Det nye kontonummeret  er:

3000 63 27318

Det nye kontonummeret bes tatt i bruk umiddelbart.

Bytte av bank er aldri enkelt, og for en organisasjon er det ekstra kjelkete for medlemmene. Vi beklager de ulempene dette kan medføre, og skulle gjerne sett vi kunne slippe. Men vi har sett oss nødt til å ta affære. De økonomiske vilkårene er for dårlige der vi er. Vi vil nå få renter på alle pengene; rentesatsen øker og betalingsutgiftene går ned. Dette er kjærkomment, da trusselen om tap av statstilskudd er høyst reell, om ikke fra 2024, så fra 2025. Alle monner drar. Dessuten har den nye bankforbindelsen en velfungerende kundeservice, noe vi ikke har erfart hos vår tidligere.

Skattefrie gaver er den økonomiske bærebjelken i menighetene våre, og derfor også for bispedømmets økonomi. Ditt bidrag er betydningsfullt!

Ordinasjonsfest i London

4. november inviterte DNKK i Storbritannia til ordinasjonsfest i St Jude’s Church i Balham i London. Diakon Calvin Robertson som flere vil huske fra St. Mikaels menighets jubileumsfeiring i august i år, ble ordinert til prest i The Nordic Catholic Church in UK.

Biskop Roald Nikolai sto for ordinasjonen, og fra Norge ble han assistert av erkedegn Lauritz Elias og diakon Håkon Johannes. I tillegg deltok selvfølgelig hele det britiske DNKK-kleresiet ved den høytidelige handlingen.

Fr. Calvin er en av Storbritannias mest markante kristne stemmer i vår tid, med store følgerskarer på TV, radio og sosiale media. Dette er en virksomhet han vil følge opp også som DNKK-prest, og på den måten sette DNKK på dagsordenen i den teologiske og kirkelige debatten i Storbritannia der avkristningen er kommet enda lengre enn her hjemme.

Med fr. Calvin får The Nordic Catholic Church in UK nå et gudstjenestefellesskap midt i Storbritannias hovedstad.

Vi gratulerer fr. Calvin og våre britiske trossøsken på det hjerteligste, og anbefaler alle å delta på messene i London når de er i byen.

På hjemmesiden til The Nordic Catholic Church in UK kan dere lese fr. Geoffrey Neals fyldige reportasje fra ordinasjonen. Der finner dere også en lenke til et  omfangsrikt fotoalbum.

 

Fr. Calvin har også selv publisert en lengre artikkel der han forteller  om sin ordinasjon og bakgrunnen for den. For dere som leser engelsk, er dette en høyst lesverdig artikkel.

Kirkeårskalender for kirkeåret 2023-24 kan nå lastes ned fra hjemmesiden

Kirkeårskalenderen for kirkeåret 2023-24 er nå tilgjengelig for nedlasting. Kirkeårskalenderen inneholder alle kirkeårets søndager og festdager fra og med 1. desember 2023 (1. s. i advent er 3. desember) til og med 30. november 2024 (Kristi kongefest er 24. november). Klikk på bildet for å få opp kalenderen i pdf-format til nedlasting eller utskrift.

Skriv gjerne ut kalenderen og ha den på veggen som en synlig påminnelse, og forbered deg til gudstjenestene ved å lesse tekstene til kommende søn- eller festdag. Tekstene finner du ved å klikke her.

Erkeengelen Mikael og alle engler

Det nærmer seg Mikkelsmesse, 29. september, og dagen for verneenglene, 2. oktober. De andre erkeenglene har også egne dager i kirkekalenderen, men det er bare Mikkelsmesse som er en stor festdag, og som i likhet med verneenglene har et eget sett med tidebønner.

I evangeliet for Mikkelsmesse (Matt 18,1–10) gjør Jesus det klart at selv de minste som hører til hans rike, har sine engler i himmelen, som alltid ser Faderens åsyn. Dette skal være en trøst under forfølgelser og en kraftig advarsel mot forførelser. Men englene er ikke bare våre representanter for Guds trone i himmelen. De blir også sendt ut for å bistå oss. Er ikke alle englene ånder i Guds tjeneste, som sendes ut for å hjelpe dem som skal arve frelsen? spør Hebreerbrevets forfatter retorisk (1,14).

På samme måte har hvert folk på jorden en egen engel. Denne forestillingen bygger på 5 Mos 32,8 i Septuagintas greske ordlyd: Da den Høyeste delte nasjonene, da han skilte Adams sønner, satte han folkenes landemerker etter tallet på Guds engler. Med henvisning til 5 Mos 32,9 skriver Dionysios Areopagitten (i sitt verk om de himmelske hierarkiene) at Israel i likhet med de øvrige folkene har fått tildelt en av de hellige englene, for at de gjennom ham skal lære å kjenne alles ene opphav. Går vi videre til Daniel 10,13 ser vi at Israels «fyrste» (altså engel) er Mikael, mens deres motstander Perserriket har en annen fyrste/engel. (Se Bibelselskapets fotnoter.)

For oss, som del av Guds fornyede folk, står ikke kampen mot Israels historiske fiender, men mot Satan selv og hans velde. Derfor er høydepunktet for Mikkelsmesse visjonen i Johannes’ åpenbaring 12 om hvordan erkeengelen Mikael og hans engler strider mot den store dragen og overvinner den.

På hebraisk betyr Mi-cha-el Hvem er som Gud? Erkeengelens navn peker dermed mot Sønnen, Jesus Kristus, den eneste som er av samme vesen som Faderen og den eneste som har gjort det mulig å vinne seier i den store kampen.

(For dem som leser tysk, anbefales fr. Joachim Danz’ artikkel Gedanken zum Engelmonat på nettsiden til DNKKs tyske administrasjon.)

Diakon Håkon Johannes
St. Johannes Døperen

Rise, let us go from here! – Internasjonal teologisk konferanse på Gran

Ein teologisk konferanse mellom gamalkatolske og anglokatolske gjekk av stabelen i august, den siste i ei rekkje økumeniske konferansar på Gran siste åra. Ei målsetjing har vore for ulike kyrkjer med samsvarande teologisk og kyrkjeleg profil å kome kvarandre nærare i gjensidig forståing og praksis. Eit tjuetals deltakarar frå Sør-Sudan, Tyskland, England, USA, Sverige og Noreg deltok, med erkebiskop Antonius (Mikovsky) i spissen.

Sidan 2018 har ein i Scranton-unionen diskutert det som vart kalla ’ecumenism in the trenches’. No er målsetjinga å kome opp frå skyttargravene og kjempe saman skulder ved skulder for ei kyrkjeleg framtid i ei etterkristen tid.

Målsetjinga er så fint formulert på engelsk «for the restoration and renewal of the Undivided Church through a renewed Catholicity».

Dette året var fokus på å finne ein felles veg vidare ut av det sekulariserte Vesten sin fangenskap der majoritetskyrkjene i land etter land gir etter for gnostisk påverknad og sviktar den kristne trua og tradisjonen. Biskop Roald Nikolai, erkedegn Jeremy Boccabello og erkebiskop Antonius heldt kvar sitt foredrag.

Dei daglege tidebønene og messefeiringa vart halde i den vakre Nicolaikyrkja, medan samlingane elles var på Hotell Hadeland.

Kirkejubileum i Fredrikstad

DNKKs første egne kirke, St. Mikael og alle de helliges Kirke i Fredrikstad feiret 20-årsjubileum på Kristi Forklarelsesdag, 10. august. Jubileet ble høytidelig feiret i en festpyntet kirke der ikke mindre enn tre biskoper deltok,både vår nåværende, biskop Ottar Mikael som ledet messen og prekte, vår tidligere,biskop Roald Nikolai og Scranton-unionens erkebiskop Antonius. Sammen med dem var hele kleresiet i Viken prosti og medlemmer fra både St. Mikael menighet og modermenigheten, St. Johannes.

Etter messen fortsatte feiringen på Vik selskapslokale i Skjærviken med en deilig middag og taler og hilsener fra nært og fjernt. Naturlig nok ble det fokusert mye på hvordan det gamle bedehuset «Sarepta» kom i menighetens eie og etter en omfattende oppussingsprosess ble gjenfødt som St. Mikael og alle de helliges Kirke. Det er i ettertid ikke vanskelig å se Guds hånd i det som skjedde den gangen for 20 år siden, og det ble rettet en dyptfølt takk til de mange som hadde vært villige til å være Guds redskaper i den prosessen. Flere av talerne trakk fram hvordan økonomien på underfullt vis hadde lagt seg til rette, både ved tomtekjøpet og da ikonene kom.

Hele DNKK deler menigheetens takknemlighet for de 20 årene som har gått, og vi deler også erkebiskop Antonius’ ønskeom at St. Mikael og alle de hellige må få vitne om Kristus «inntil de 100 år», som han sa etter polsk tradisjon, et uttrykk som i sin mening betyr inntil Kristus kommer igjen.

Kristi forklarelse

Når man ikke har sett hverandre på noen år, legger en mer merke til hvordan kroppen eldes. Om noen sier til meg at jeg ikke har forandret meg, så tar jeg det som en skånsom vennlighet, men jeg tror ikke på det.

Det er naturlig at vi utveksler erfaringer om kroppens helse når vi møtes. Av og til sykdomshistorie og medisindosering. Av og til vellykket rehabilitering og sunnhetsopplevelser.

Det er naturlig. For vår kropp er det som vi lever i og uttrykker oss med. I den opplever vi lyst og smerte. I helse og medgang er det en lyst å leve. Det sansene nyter, kan være en vei til å ane hva himmelen er. Finnes det noe vakrere enn et vakkert menneske?  Finnes det noe vakrere bygning enn menneskekroppen?

Samtidig er kroppen en byrde. Det er i den sykdommen kommer og smerter og handikap gjør seg gjeldende. Den syke kroppen hindrer oss, leder oss dit vi ikke vil, og blir til slutt et fengsel vi helst vil slippe ut av. Alt dette er mennesket, eller ”kjødet” som det kalles i Bibelen.

En slik kropp, i all dens utsatthet, var det Jesus tok på seg da han ble menneske, da han for vår skyld ble kjød i Marias morsliv for å dele vår menneskelige historie, som er en historie i kroppen. Vårt liv er ikke ideer, det er noe som utspilles i kjøtt og blod, i vår kropp.

Ved forvandlingen på forklaringsberget (Matt 17,1-9; Mark 9,2-13; Luk 9,28-36; 2 Pet 1,18) viser Jesus, som er prototypen for menneskeheten, at vår kropp kan bli forvandlet, forherliget, også den.

Jesus døde i ytterste fattigdom og fornedrelse. Han deltok innblandet i denne vår historie, som prototyp. Han forutså dette at han måtte lide, og at den som vil vinne livet må følge i hans forspor. Hans jordiske liv i denne kroppen kulminerte på korset, og korset ble veien for ham tilbake inn i Guds herlighet.

Og det er altså denne herlighet som er vårt mål. Herligheten er den egenskap som er Guds, hans blendende glans, hvis avglans mennesket fra begynnelsen delte, men som gikk tapt gjennom synden. Den gjenopprettes gjennom Kristus. Og for at vi ikke skal miste motet når vi innser at vi ennå må gå igjennom mye i denne vår kropp (Apg 14,22), så viser han på forklaringsberget hvor hen veien går.

I samfunn med Kristus er vår kropp på vei mot herligheten. Den veldige kraft som oppvakte Jesus fra de døde, Den Hellige Ånd (Rom 8,11), skal forvandle også våre legemer og gjøre dem lik hans (Fil 3,21). Jeg vet hvor jeg går. Den død jeg må igjennom i kroppen, er en stasjon på veien til oppstandelsen.

På forklarelsesberget ble det demonstrert at Jesus var den sterkeste, triumfatoren, til tross for at han gikk mot død og grav. Våre legemer er også på vei mot død og grav. Men i selskap med Jesus Kristus er det en seiersvei (Rom 6,3-4).

Fr. Tom Hængsle
St. Johannes Døperen, Oslo

Olsok – på vei mot 2030

Mens klokken tikker og årene går mot 2030 og tusenårsjub … eh, tusenårsmarkeringen av slaget på Stiklestad og Hellig Ol … eh, kong Olavs tap i slaget der, er kongeriket i stuss om hva en slik markering skal være godt for: Kongeriker feirer vel ikke nederlag?

Hvorom alt er eller blir: Hellig Olavs fall brakte særlig én ting til kongeriket: Et sedeskifte, og med det norm- og tros-skifte. Markering av de 1000 år skaper store utfordringer for myndighetene som planlegger markeringen, synes det som: Det foregår igjen et sedeskifte i nasjonen, bort fra det olavsarven gav og gir, og det nominelt sett største og flere mindre trossamfunn i kongeriket spiller på lag.

Dette sedeskiftet fører med seg et normskifte, som er i full gang det også, i samfunnet og i kirkesamfunnene. Det kalles paradoksalt nok normløshet, og med det følger et tros-skifte. Samfunnet er sekularisert og mange kirkesamfunn er på full fart mot avkristning. Men det er ikke noe nytt og moderne som forkynnes og leves; det er gammelt hedenskap og ditto gnostisisme.

Utfordringen for de troende er å manøvrere i dette terreng. Tiden krever av oss – olavsarven minner oss: Lev ikke på løgn! Det er av største viktighet hvordan du lever. Og bu deg på at et liv i sannhet vil koste. Mer. Tidens krav er å underkaste seg tesen om at ingen ting er sant. Men der er sannhet, og der er løgn. Sannheten skal sette oss fri, sier han som selv er sannheten.

Vi kan leve olavsarven på noen bestemte måter: Hør Guds ord. Les Guds ord. Lev Guds ord. Be Guds ord. Et Guds ord. Gjør det regelmessig. Lev ditt trosliv i våre messer. Søk fellesskapet med Guds troende i himmelen og på jorden. Og bekjenn daglig Kristus som Herre i det liv du lever. Og gi ikke etter for kravet om å leve ditt liv på løgn. Det tjener verken Gud eller nesten.

Vi har en sky av vitner rundt oss. Alle i den skyen har et navn, og mange av de navnene kjenner vi. Ett av dem er Olav Haraldsson. Herren sier i Luk. 22:
At de døde står opp, det har også Moses gitt til kjenne, der hvor det tales om tornebusken, nå han kaller Herren Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud, men han er ikke de dødes Gud, men de levendes; for de lever alle for ham.

 Dette er vår tro. De som er gått foran i troen lever for Gud. Vi bekjenner i hver eneste messe hans menighet i himmelen som levende for Gud. Vi står i det mest intime fellesskap med disse og vår felles Herre. Takk da Gud for Hellig Olav! Og jeg, ja jeg anmoder med frimodighet: Hellige Olav, be for oss!

Herre Gud, himmelske Fader, du som gav kong Olav nåde til å reise korsets merke i vårt folk, vi ber deg: Bevar din hellige kirke og oppvekk og styr våre hjerter ved din Hellige Ånd, så vi får kraft til å stride den gode strid og så bli stående etter å ha overvunnet alt, ved din elskede sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med Deg, Fader, og Den Hellige Ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.

Erkedegn, fr. Lauritz E Pettersen
St. Mikael og alle de hellige menighet

Sørgebudskap fra PNCC

Det er med sorg vi i dag har mottatt budskapet om at biskopen i PNCCs vestlige bispedømme (Chicago), biskop Jaroslaw (Jerry) Rafalko brått døde i går morges (amerikansk tid), torsdag 13. juli.

Biskop Jerry etterlater seg et stort tomrom både i sitt eget bispedømme der han har hatt stor betydning som inspirator for både kleresi og menigheter, og i PNCCs bispekollegium. Han vil bli savnet av mange.

Våre tanker og vår medfølelse går førrst og fremst til hans familie, og vi oppfordrer til forbønn for dem. Kommende søndag vil vi også be for biskop Jerry i alle messer i DNKK. Må han hvile i Guds fred!

Tre dagers kleresimøte og retrett på Høgsveen

I år som i fjor var kleresiet i Den nordisk-katolske Kirke samlet ved avslutningen av vårsemesteret, fra 20. til 22. juni, på Høgsveen i Furnes ved Brumunddal. Sommerværet viste seg fra sin beste side, og i ledige stunder kunne vi nyte den vakre naturen med storslått utsikt over Mjøsa.

Som alltid når kleresiet er samlet, bestemmes dagsrytmen av messefeiring og tidebønner. Alt vi gjør og er, springer jo ut av gudstjenestelivet, og uten gudstjenesten er vi intet. Onsdagens morgenmesse ble brukt til kleresiets årlige fornyelse av sine ordonasjonsløfter overfor biskopen. Denne handlingen finner normalt sted i Den stille uke, men var i år av ulike grunner blitt utsatt til kleresisamlingen på Høgssveen. For et katolsk kleresi er løftefornyelsen en sterk og oppbyggelig handlling som bidrar til å gi frimodighet i tjenesten, og sxom vi opplever at betyr mye for oss. Vi savnet imidlertid å ha en menighet rundt oss under løftefornyelsen i år, og det ble ytret ønske om at denne handlingen i framtiden må foregå i en ordinær menighetsmesse.

Nytt av året var at det var lagt inn en retrettdel der det rådde fullstendig taushet, fra onsdagens vesper til etter torsdagens morgenmesse. Denne tiden brukte kleresiet til bønn, meditasjon og oppbyggelig lesing.

Før øvrig besto programmet av teologiske, liturgiske og pastorale samtaler. På sakslisten sto også denne gangen flere store og viktige tema, bl.a.:

  • Ekteskapsteologi – skilsmisse og gjengifte. Dette var en oppfølging av samme sak på forrige års møte, og saken anses nå som ferdigbehandlet. Dokumentet DNKKs ekteskapspraksis vil bli lagt ut i dokumentsamlingen på hjemmesiden.
  • Kvinnelig tjeneste i Kirken. Det ble lagt fram en grundig utredning med bakgrunn i oldkirkelig praksis, og kleresimøtet er positiv til at det arbeides videre med saken, fortrinnsvis i en felles katolsk/ortodiks sammenheng.
  • Behovet for trosundervisning i menighetene for å øke bevisstheten om hva det vil si å være katolske kristne.
  • Ulike liturgiske spørsmål.

Som i fjor fikk vi bekreftet viktigheten av at kleresiet kan smales på denne måten. Det bringer oss nærmere hverandre og styrker samholdet mellom oss som er kalt til å bære embbetet med ord og sakrament.

Last mer

Translate »