NKK-prest gjenvalgt i styret for IVSS Churchear

Visste du at en av Den nordisk-katolske Kirkes prester i en årrekke har sittet i ledelsen av IVSS Churchear – The International Federation for Pastoral Care among Hard of Hearing, en internasjonal, økumenisk organisasjon for kirkelig arbeid blant hørselshemmede?

Laudes på IVSS Churchear-konferansen

IVSS Churchear arrangerer annethvert år en internasjonal konferanse for kirkelig arbeid blant hørselshemmede. Årets konferanse, den 20. i rekken, hadde temaet ”Living out Christian values – making Pastoral Care among Hard of Hearing so important” og ble avholdt i Eisenach i Tyskland, en by som er uløselig knyttet til Martin Luthers liv og virke.

I løpet av konferansene avholder IVSS Churchear også sin generalforsamling, og det skulle denne gangen velges nytt styre. Egentlig skulle valget ha funnet sted for to år siden, i 2020, men pga. korona-pandemien ble både konferanse og generalforsamling utsatt, første med ett, deretter med ytterligere ett år.

NKKs fr. Eyolf Kirill har vært engasjert i IVSS Churchear siden midten av 1990-tallet. I hele denne tiden har han medvirket som tolk og oversetter på konferansene, siden 2004 som ansvarlig for hele tolketjenesten, inkludert skrivetolking. Ja, for på en konferanse der hovedtyngden av deltakerne er til dels sterkt hørselshemmede, er det viktig å få synliggjort hva som blir sagt. Alle foredrag og innlegg skrivetolkes til engelsk og tysk, iblant også til andre språk, og alt dette må koordineres for at det skal fungere.

Siden 2008 har fr. Eyolf Kirill også vært organisasjonens sekretær og hatt plass i styret, og årets generalforsamling gjenvalgte ham enstemmig for en ny periode. ”Jeg takket for tilliten under forutsetning av at dette valget kun gjelder fram til neste generalforsamling i 2024,” sier fr. Eyolf Kirill. ”Jeg føler at mitt fotavtrykk i organisasjonen allerede er mer enn stort nok, og vi har nå yngre mennesker som kan ta over mine oppgaver. Arbeidet i IVSS Churchear har vært – og er fortsatt – et hjertebarn for meg, men jeg er tross alt 72, og skal organisasjonen leve videre, må yngre mennesker overta ansvaret og komme inn med nye idéer om hvordan arbeidet skal drives.”

Det nyvalgte styret – og konferansens to maskotter – med Wartburg i bakgrunnen

”I min tid som sekretær for IVSS Churchear har jeg jobbet aktivt overfor det videre, internasjonale miljøet for hørselshemmede, og jeg har oppnådd at IVSS Churchear har gått fra å være en heller ukjent organisasjon til å bli en organisasjon som både EFHOH (The European Federation for Hard of Hearing, lobbyorganisasjon v.a.v. EU) og IFHOH (The International Federation for Hard of Hearing, lobbyorganisasjon v.a.v. FN) tar på største alvor. Det siste nå er at vi har fått EU-midler gjennom utdanningsprogrammet Erasmus+ til et toårig prosjekt der det bl.a. vil inngå et dagsseminar om teleslynger i Oslo våren 2024, og forhåpentlig vil den internasjonale konferansen 2024 også finne sted i Norge. Med EU-støtte burde det være økonomisk gjennomførbart.”

Fr. Eyolf Kirill og presidenten i EFHOH, Lidia Best

Fra Eisenach dro fr. Eyolf Kirill rett videre til Budapest der han representerte IVSS Churchear på årets verdenskongress for hørselshemmede, i regi av IFHOH, . På denne kongressen knyttet han kontakter som bl.a. medfører at St. Johannes Døperen Kirke i Oslo som den første kirken i Skandinavia nå blir markert på Google Maps som hørselsvennlig kirke med teleslynge (et samarbeidsprosjekt mellom Google og det amerikanske forbundet for hørselshemmede. Med seg hjem i kofferten hadde han også en ny type skilt til oppsetting i kirken, der det er mulig å avlese hvorvidt teleslyngen fungerer slik den skal. St. Johannes Døperen vil bli den første kirken i Norge med dette utstyret og dermed referansekirke for produsenten.

Nettverksbygging – fr. Eyolf Kirill og representanten for firmaet som produserer de nye teleslyngeski9ltene

Translate »