”Hvor er du fra?” – en meditasjon for pasjonstiden

”Hvor er du fra?” spør Pilatus – så enkelt og så vanskelig. Jo, fødselsattesten ville vært grei nok: Jesus var født i Betlehem, levde sine tidlige barneår som asylsøker i Egypt og deretter, antakelig fra 7-årsalderen av, i Nasaret i Galilea. Som voksen hadde han antakelig hjemsstavn i Kapernaum. Så langt folkeregisteret, dersom det eksisterte noe slikt den gangen – og det gjorde det jo til en viss grad. Det var jo årsaken til at Jesus ble født i Betlehem, ikke i Nasaret, ikke sant?

Men samtidig ligger det noe mer og dypere i Pilatus’ spørsmål. I hele dialogen mellom Pilatus, Jesus og den politiske og religiøse eliten i Jerusalem ligger det en undertone av at Pilatus aner at han står overfor en person som representerer en virkelighet langt større enn han fatter rekkevidden av. Det aner ham at han står overfor en sak som ligger langt utenfor hans jurisdiksjon, og han forsøker seriøst å få hele saken mot Jesus avvist – helt til han blir satt kniven så ettertrykkelig på strupen at han, gitt de politiske forholdene i Romerriket den gangen, ikke ser seg i stand til annet enn å gi etter for kravet om å henrette Jesus.

Pilatus fikk ikke svar på spørsmålet – i hvert fall ikke der og da. Ting kan tyde på at han fikk svarene senere, for flere tradisjoner peker på at han døde som en hengitt kristen i den sørlige delen av vår tids Frankrike, og både Den koptisk-ortodokse og Den etiopisk-ortodokse Kirke ærer ham som en av sine helgener! I så fall ble han også klar over det enhver troende kristen vet, nemlig at Jesu fødsel i Betlehem og hans tilknytning til både Egypt og Nasaret var forutsagt av Herrens profeter århundrer før Jesus ble født.

Hos Hosea leser vi: ”Fra Egypt kalte jeg min sønn”, historisk en tekst som går på utvandringen fra Egypt 1000 år tidligere, men som det gammeltestamentlige paktsfolket så på som en Messias-profeti. Videre leser vi hos Matteus at han bosatte seg i Nasaret for at ”det ordet [skulle] oppfylles som er talt gjennom profetene, at han skulle kalles en nasareer”. Og det er flere profetier som utpeker Betlehem som Messias’ fødested.

Johannes er den eneste av evangelistene som har fått med seg Pilatus’ spørsmål om hvor Jesus kommer fra. Og han er også den eneste som går i dybden for å besvare det. I Joh 1,1 leser vi: Han var i begynnelsen hos Gud.  Jeg vet ikke om dere er klar over hvor radikalt ordet ”begynnelse” på hebraisk, for så vidt også på gresk, er. Det innebærer et absolutt nullpunkt. I begynnelsen fantes kun Gud, ingen materie det kunne skapes noe fra, kun Gud – og der var Han, før tid og rom fantes.

Det er dette Kirken oppsummerer i trosbekjennelsens ord om at han er født av Faderen før alle tider, Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av den sanne Gud.

For vår skyld og til vår frelse steg han inn i tid og rom, historisk og geografisk stedfestbart. Der og da levde han, født i Betlehem mens keiser Augustus regjerte i Roma, Herodes den store i Palestina, og mens Kvirinius var romersk prokurator i Midt-Østen, død 33 år senere mens Tiberius var keiser, og Pontius Pilatus var prokurator i Judea, langt bedre dokumentert enn svært mange andre kjente personer fra samtiden eller eldre tid. Men fordi han, som Kirken bekjenner, var Gud av Gud, brøt han seg til slutt fri fra tiden, geografien og døden og åpnet veien tilbake dit han kom fra, for alle som tror på ham. Det er Evangeliet!

Fr. Eyolf Kirill
St. Johannes Døperen

Translate »