Den nordisk-katolske kirke ønsker sin nye biskop velkommen!

Det var en gledens dag den 11. oktober da erkeprest Ottar Mikael Myrseth endelig ble vigslet til biskop i Den nordisk-katolske kirke. Bispevigslingen som opprinnelig var berammet til april 2020 i USA, var på grunn av pandemien blitt utsatt flere ganger og til slutt lagt til Norge med biskop Roald Nikolai som konsekrator.

Oppdraget bød på mange utfordringer for vår lille kirke, men med et samlet løft kom vi i mål. I løpet av en intens måned ble moderkirkens rituale oversatt og tilpasset norsk liturgisk språkdrakt parallelt med omfattende forberedelser på mange plan, fra seremonien i kirken til den påfølgende mottagelsen. Underveis kom gjenåpningen av Norge som en gave slik at vi likevel kunne være i vår egen St. Johannes Døperen kirke – og endog med solskinn på selve dagen!

Ordinanden salves

Midtpunktet i messen var konsekrators håndspåleggelse og salving av ordinandens hode og hender under påkallelse av Den Hellige Ånd, etterfulgt av overrekkelsen av embedstegnene. Den nyvigslede biskop Ottar Mikael fullførte så som sin første embedshandling messen som celebrant. Den to timer lange messen med alle rikholdige ledd ble avsluttet med hans innsettelse som biskop i kirkens skandinaviske stift.

I sin hilsningstale fremholdt biskop Ottar Mikael en tredelt visjon for kirken: «Å vekke mennesker til kristen tro, å hjelpe troende til å overleve som kristen minoritet, og vise vei til den udelte kirkens tro.»

Konsekrasjonen ble gjennomført med fr. Lauritz Elias som sikker seremonimester, vel assistert av kirkens subdiakoner, diakoner og prester, hvorav fr. Asle Ambrosius og fr. Olav Paulinus hadde en særlig rolle som ordinandens assistenter. Diakon Håkon Johannes sang både allehelgenslitaniet og evangeliet, mens erkedegn Tom i sin preken kastet evangeliets lys over konsekrasjonshandlingen til alles oppbyggelse. Det kirkemusikalske ble vakkert fremført av Anne Gunn Pettersen som organist og korleder og Margareta Hængsle som kantor.

Fra øverst t.v.: Evangelieboken legges over ordinandens hode og skuldre som tegn på at han må bære «evangeliets byrde», håndspåleggelse med påkallelse av Den Hellige Ånd og overrekkelse av embedstegn.

Albumet med bildene fra konsekrasjonsmessen er tilgjengelig via denne lenken.

Etter seremoniene i kirken kom mottagelsen i Mariagården som en vellykket overgang fra alvor til skjemt. Den nye biskopen ble feiret med hilsninger og gaver fra representanter fra Norges kristne råd, Den romersk-katolske kirke og Den norske kirke, så vel som fra familie, venner, menigheter og konsekrator.

Vi ønsker Guds rike velsignelse over biskop Ottar Mikaels virke!

Etter messen – F.v.; Reidun og Ottar Mikael Myrseth med barnebarn, Anders Beda Hjortaas, Gille Skarlund, Torbjørn Olsen (Den romersk-katolske kirke), Kirsten og Roald Nikolai Flemestad, Endre Knudsen, Jahn Otto Myrseth (Den norske kirke), Asle Ambrosius Dingstad, Berit Hagen Agøy (Norges kristne råd).

F.v: Tom Hængsle, Olav Paulinus Øien, Håkon Johannes Andersen, Tore Andreas Andersen, Reidun og Ottar Mikael Myrseth med barnebarn, Anders Beda Hjortaas, Gille Skarlund, Kirsten og Roald Nikolai Flemestad, Endre Knudsen. Asle Ambrosius Dingstad, Eyolf Kirill Berg, Arne Matias Sky, Erik Matias Parmer, Lauritz Elias Pettersen og Ashour Isak.

Translate »