Biskop-elekt Ottar Mikael besøker St. Johannes Døperen menighet

Helgen 24.-25. oktober hadde St. Johannes Døperen menighet gleden av å ta imot besøk av vår kommende biskop fr. Ottar Mikael. På lørdag ettermiddag var det sosialt samvær med foredrag av biskop-elekt om fellesskap og ensomhet, og på søndag høymesse med biskop-elekt som celebrant og predikant.

I sitt foredrag talte fr. Ottar Mikael om viktigheten av å skape felleskap hvor troen kan praktiseres slik at vi tar imot hverandre med troens glede: «Salmisten skriv om ’kor godt og vakkert det er når brør bur saman’ (Ps 133). I vår trusvedkjenning er ’samfunnet av dei heilage’ eit sentralt moment. Difor er fellesskapen mellom dei truande så viktig for oss. I messefellesskap, husfellesskap, kollegafellesskap og gjestfridom. Her lærer vi å kjenne att Kristus i kvarandre når vi tek imot kvarandre slik vi tek imot Herren: verdig, audmjukt og med glede».

Om det han kalte «antistoff mot sivilisasjonsdepresjon» fremholdt fr. Ottar Mikael at kirken inspirerer oss til ettertanke og erindring: «Det er ein nøkkel for vår generasjon. Vi lever i ei tid som held på å misse sitt minne. Både menneske og kyrkjer misser lett fotfestet når kontakt med fortida går i gløymeboka. C.S. Lewis skreiv ein gong at for kvar ny bok du les, bør du lese to gamle. Kyrkja vår har ein lovnadsrik visjon om å forvalte den udelte kyrkja si tru i vårt slektsledd. Her er både meining og samanheng for ein sliten generasjon.»

Foredraget ble tatt imot av forsamlingen med livlig og engasjert samtale, som fortsatte under kirkekaffen på søndag!

I sin preken over lignelsen om de onde vingårdsarbeiderne kalte fr. Ottar Mikael til ransakelse over hvordan det står til idag i vårt folks liv og i våre liv. Med utgangspunkt i dagens epistel fra Hebreerbrevet som inviterer oss til å gå inn i helligdommen, i Guds vingård, talte han om veien Jesus har åpnet for oss som vingårdsarbeidere og minnet om apostelens oppfordring om frimodighet på denne veien, med disse ord: «Så lat oss stige fram med ærleg hjarta, seier apostelen, og med reinsa samvit, med full visse i trua. Det handlar om å leve i nåden og ikkje halde fram med å synde. Hald fast på vona. Guds vilje er at vi skal ha omtanke for kvarandre, oppgløde kvarandre til kjærleik og gode gjerningar og setje mot i kvarandre. Då kan vi ikkje halde oss borte når kyrkjelyden vår samlast. For det er ingen spøk å ha med den allmektige Gud å gjere. Guds rike kan på nytt bli teke ifrå dei som det er gitt til, om vi ikkje ber dei fruktene som høyrer riket til.»

Høymessen ble avsluttet med hilsninger i takknemlighet og glede over en inspirerende helg. Fr. Ottar Mikael takket for gjestfrihet under oppholdet og fr. Asle Ambrosius den kommende biskop for hans givende nærvær. Til slutt rettet biskop Roald Nikolai en takk til alle – såvel menighet som biskop-elekt – for å ha bidratt både åndelig og sosialt til denne oppmuntrende samling.

Biskop-elekt Ottar Mikael med biskop Roald Nikolai og tjenestegjørende etter messen, fra venstre: Subdiakon Endre, fr. Eyolf Kirill, fr. Tom og sogneprest Asle Amnbrosius

Translate »